WEDSTRIJDREGLEMENT PAREN-COMPETITIE BRIDGE OVER BRIDGE 2023

In 2023 start de nieuwe competitie van vier rondes van elk zes of zeven zittingen. Voor de data zie de kalender op de website.
De Competitieleiding kan door omstandigheden een competitieronde met een zitting inkorten.

1.  Indeling van paren

1. Er wordt gespeeld in twee qua sterkte afnemende lijnen: A (geel) en B (rood).

2. De paren worden zo gelijkmatig mogelijk over de twee lijnen verdeeld.

3. De indeling van de paren in de lijnen wordt vastgesteld aan de hand van de resultaten van de
    voorafgaande competitieronde.

4. Nieuwe paren worden geplaatst in lijn B; de competitieleiding kan daarvan afwijken.

5. Tijdens een competitiezitting worden paren met invallers en combiparen als gelegenheidspaar als
    volgt ingedeeld:

-              spelen beide spelers in dezelfde lijn dan wordt in die lijn gespeeld;

-              bestaat het gelegenheidspaar uit spelers die één klasse verschillen, dan wordt het paar ingedeeld in de lijn waarin de hoogst geklasseerde speler normaliter uitkomt.

-              wanneer een invaller niet als lid bij BOB is geregistreerd, wordt het paar ingedeeld in de lijn waar de geregistreerde speler normaliter ook speelt. Indien de invaller een duidelijke versterking betekent, kan het paar ook in een hogere lijn worden ingedeeld. De uitslag wordt verwerkt als niet gespeeld.

-              wanneer een invaller niet als lid bij BOB is geregistreerd speelt met een invaller van BOB dan wordt het paar ingedeeld in de lijn waar de invaller van BOB normaliter ook speelt. Indien de invaller die niet als lid bij BOB is geregistreerd een duidelijke versterking betekent, kan het paar ook in een hogere lijn worden ingedeeld. De uitslag wordt verwerkt als niet gespeeld.

2.  Regels voor het spelen van een competitiezitting

1.            Per zitting worden vijf ronden van vier spellen gespeeld.
Elke spelronde duurt ± 30-35 minuten.

2.            De wedstrijden beginnen om 19.30 uur en men dient zich voor 19.20 uur in te schrijven.

3.            Zoekt men een partner dan dit uiterlijk op de avond daarvoor bij het spelers-meldpunt melden.

4.            Voor aanvang van elke spelronde moeten beide paren controleren of zij: goed zitten qua tafel en windrichting en de juiste spellen hebben.

5.            Na elk spel voert de Noord-speler de score in en controleert de Oost-speler.

6.            Bij onjuistheden kan een arbitrale score worden toegekend.

7.            Indien de klok het signaal geeft dat er nog 5 minuten zijn te spelen, dan mag er niet meer aan
een nieuw spel worden begonnen.

8.            Men kan alleen van tafel wisselen wanneer de wedstrijdleiding daartoe een signaal geeft.
De klok is slechts een indicatie en niet het wisselsignaal. Men wordt verzocht bij het verlaten van de zaal zo weinig mogelijk de andere spelers te storen.

9.            Na afloop van een zitting worden de uitslagen mondeling meegedeeld en worden de persoonlijke overzichten uitgeprint en uitgedeeld. De uitslagen en stand worden binnen 24 uur op de website (http://www.bridgeoverbridge.com) gezet en bij de eerstvolgende zitting opgehangen.

10.         Protest tegen de uitslag is mogelijk tot  15 minuten na het uitreiken van de persoonlijke overzichten.

3.  Spelregels

  1. Er wordt in principe gespeeld volgens de “Internationale spelregels voor wedstrijdbridge 2007”
  2. Een systeemkaart is niet verplicht.
  3. Biedingen waarvan U kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent moet U allerteren.
  4. In tegenstelling tot de nieuwe allerteerregeling van de Nederlandse Bridge Bond uit 2009 hoeven de Stayman- en Jacoby-conventie niet gealerteerd te worden en mag bij een rondpas in de eerste ronde opnieuw gedeeld worden.
  5. Wanneer zich tijdens het bieden of spelen onjuistheden of vermeende onjuistheden voordoen moet de arbiter worden geraadpleegd. De uitspraak van de arbiter is daarbij bindend.

4.  Scoreberekening

1.      Voor de competitie tellen alle 7 in een ronde gespeelde zittingen (eventueel 6) mee.
De eindscore (in procenten) is het gewogen gemiddelde van alle gespeelde competitie-zittingen. Dit gemiddelde kan marginaal afwijken van het rekenkundig gemiddelde, indien een afwijkend aantal spellen (niet gespeeld of zittafel) is gespeeld.

2.      Uitslagen behaald met een invaller binnen de vereniging tellen volledig mee in de competitie. Wanneer de invaller geen BOB-lid is, zal de uitslag binnen de competitie verwerkt worden als niet gespeeld.

3.      Heeft men niet alle zittingen gespeeld, dan krijgt men voor de ontbrekende scores het gemiddelde over alle met de eigen partner gespeelde zittingen met een maximum van 55% voor de
1e ontbrekende zitting en van 50% voor de 2e en 45% voor de 3e en eventueel 4e ontbrekende zitting.

4.      Wanneer een speler tijdens een zitting met een partner uit een andere lijn of met of met een invaller binnen de vereniging speelt, dan geldt voor beide spelers een maximumscore van 60% en een minimumscore van 45%.

5.      Het kan gebeuren dat de wedstrijdleiding een paar voor een zitting verzoekt in een hogere of lagere lijn te spelen. In dat geval geldt een minimale score van 50% in een hogere lijn en maximale score van 60% in een lagere lijn.

 5.  Promotie en degradatie

1.      Aan het einde van elke competitieronde geldt de volgende promotie/degradatieregeling.

                Uit lijn A degraderen de 4 laagst geplaatste paren naar lijn B.

                In lijn B promoveren de 4 hoogst geplaatste paren naar lijn A.

Indien het totaalaantal paren dat aan de competitie deelneemt minder is dan 28, dus lager is dan gemiddeld 14 paren per lijn, promoveren en degraderen niet vier maar drie paren per lijn.

2.      De competitieleider kan bij uitzondering van deze regel af wijken om een gelijkmatige verdeling van de paren over de lijnen te realiseren.

3.      Indien paren aan het eind van een competitieronde exact hetzelfde gemiddeld percentage hebben, wordt het paar met de meeste gespeelde zittingen als hoogste geplaatst.

4.      Een paar dat in de aangemelde samenstelling aan slechts één of geen enkele zitting heeft deelgenomen, wordt niet in de eindstand opgenomen en degradeert dan ook niet.
Indien dit twee competitieronden achter elkaar plaats vindt, dan degradeert het paar wel tenzij dit komt door ziekte.

5.      Bij een paar dat slechts twee keer in de aangemelde samenstelling gespeeld heeft, is promotie en een score voor het kampioenschap niet mogelijk, maar degradatie wel.

6.      Er is een prijs beschikbaar voor het Competitiekampioenspaar en het Slemkampioenspaar. Het Slemkampioenschap betreft het hoogste aantal punten over de vier competitierondes.  Het clubkampioenschap wordt eveneens bepaald over vier competitieronden. In elke ronde scoren de eerste 10 paren in de A-lijn punten, waarbij de nummer één in elke ronde een bonuspunt krijgt. Voorwaarde voor een score is, dat het paar minimaal drie keer in de originele samenstelling moet hebben gespeeld. De telling per competitieronde is als volgt: de nummer één krijgt 11 punten, de nummer twee 9, de nummer drie 8, enz. Het paar, dat aan het eind van de competitie na vier ronden de meeste punten heeft vergaard, is kampioen. Bij gelijk puntenaantal wordt het paar kampioen, dat de meeste keren in de originele samenstelling heeft gespeeld.

6.  Aanvullende bepalingen

Indien men het niet eens is met een beslissing, dan kan men dit kenbaar maken aan de voorzitter. Die zal in overleg met het bestuur en de wedstrijdleiding een besluit nemen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

 

Begrippen/functies

Voorzitter: Ron Jeltema

Competitieleiding: Dennis Piron

Wedstrijdleiding: De personen die op die avond de inschrijvingen regelen (Jan Rombout,
Frank Ganzevles, Gijs Jan Baardman, Henk Doelman, Dennis Piron en Joke Piron).

Arbiter: Gijs Jan Baardman en bij zijn afwezigheid de wedstrijdleiding

Spelersmeldpunt: Henk Postma en bij zijn afwezigheid zal tijdig een ander benoemd worden