Bridgeclub "Bridge over Bridge", opgericht 11 september 2002

Huishoudelijk reglement

 

Art.1 Lidmaatschap

1. Een verzoek om toelating als lid moet worden ingediend bij de secretaris.

2. Beslissingscriteria voor de toelating zijn:

    -Basiskennis van het bridge-spel.

    -Deelname aan de club(competitie)wedstrijden.

    -Ledenstop en wachtlijst.

3. Het lidmaatschap wordt aanvaard na betaling van de contributie binnen 4 weken na kennisgeving.

4. Actief deelnemen aan de competitie begint na afloop van een vorige competitieronde, bij vrije drives kan
    direct deelgenomen worden. 

5. Leden van bridgeclub “Bridge over Bridge” stellen hun contact- en adresgegevens ter beschikking aan het
    bestuur van bridgeclub “Bridge over Bridge”.

6. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verspreiden van uitnodigingen en informatie van
    gerelateerde activiteiten van de bridgeclub zoals ook alle informatie via onze website.

7. Leden van bridgeclub “Bridge over Bridge” zijn akkoord met het delen van foto’s gemaakt tijdens onze
     clubactiviteiten.

8. Van leden van bridgeclub “Bridge over Bridge” die hun lidmaatschap opzeggen, worden de gegevens
    binnen uiterlijk drie maanden uit de administratie verwijderd.

 

Art.2 Ledenstop.

1. Het bestuur is bevoegd een ledenstop in te voeren, de criteria worden door het bestuur bepaald.

2. Bij het vrijkomen van ledenplaatsen worden deze vanuit de wachtlijst en naar volgorde van aanmelding
    aangevuld.

3. Het bestuur mag, indien leden geen partner meer hebben, aan een lid van buiten de club voorrang
   verlenen. Dit geldt niet als een bridgepaar uit elkaar gaat en beiden lid blijven van BOB.

 

Art.3 Contributie

1. De contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en moet jaarlijks voor 1 februari
    voldaan zijn.

2. Het bestuur is bevoegd maatregelen te nemen indien betaling achterwege blijft.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar vindt geen restitutie van de
    contributie plaats.

4. Nieuwe leden die zich tussentijds aanmelden betalen een contributie naar ratio, de hoogte van de
    contributie wordt door het bestuur bepaald.

 

Art.4 Invallers / introducés

1. Tijdens de competitie zal bij afwezigheid van de bridgepartner eerst bij het spelersmeldpunt geïnformeerd
    moeten worden of een partner uit de eigen vereniging beschikbaar is.

2. Tijdens de vrije drives mag er een partner van buiten BOB worden gevraagd, hiervoor is dan een
    financiële bijdrage verschuldigd die door het bestuur wordt vastgesteld.

 

Art.5 Wedstrijden

1. De T.C. stelt, in overleg met het bestuur, aan het begin van het bridgejaar, een wedstrijdschema op waarin
    de competitierondes en de overige drives zijn opgenomen.

2. Nieuwe bridgeparen kunnen aan het begin van een nieuwe competitieronde deelnemen.

 

Art.6 Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter T.C. en wordt verder
    bijgestaan door diverse commissies.

2. Het rooster van aftreden betreft 3 jaar. Bij herverkiezing gaat de termijn van 3 jaar weer opnieuw in.

3. Het bestuur heeft de algemene leiding van zaken en beslist in voorkomende gevallen met inachtneming
   van het wedstrijd- en huishoudelijk reglement.

 

Art.7 Algemene ledenvergadering.

De A.L.V. wordt in principe gehouden voor of bij aanvang van de 1e competitieronde en bevat tenminste de volgende agendapunten:

-notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

-ingekomen stukken.

-jaarverslag penningmeester.

-verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

-vaststelling contributie

-verkiezing bestuurs-en technische commissieleden.

-rondvraag.

 

Stemmingen tijdens de ALV kunnen plaatsvinden indien het merendeel van de leden (helft + 1) aanwezig is.

Indien de meerderheid van de leden niet aanwezig is en het bestuur acht toch een stemming noodzakelijk, dan is zij gerechtigd om terstond een nieuwe ALV uit te roepen waarbij het niet noodzakelijk is dat een meerderheid van de leden aanwezig is. Besluiten kunnen dan worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Indien de stemmen staken beslist het bestuur. Het bestuur bepaalt de wijze van stemming (schriftelijk/mondeling).

 

Art.8 Algemeen

1. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen alsmede voor toegebracht
    en opgelopen letsel van leden en/of introducés c.q. bezoekers. Bij schade toegebracht aan gebouw of
    inventaris is de betreffende persoon aansprakelijk.

2. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

 

Rhenen, 11 januari 2020